چروند در لغتنامه دهخدا: [ چَ رْ وَ ] (اِ) قسمی از فانوس که چراغ را از باد و جز آن حفظ میکند. چیزی که چراغ در آن مینهادند و از جائی بجائی میبردند تا باد آنرا خاموش نکند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

Real Time Analytics